KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN GENEL AYDINLATMA METNİ

Psikososyal Risk Yönetimi Enstitüsü Sağlık ve Danışmanlık Limited Şirketi (“PRISMA”),
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) hükümleri doğrultusunda, veri
sorumlusu sıfatıyla hareket etmektedir. PRISMA kişisel verilerinizi, Kanun ve diğer
uygulanabilir mevzuat ile işyeri güvenliği kuralları ve düzeni uyarınca, işbu aydınlatma
metninde yer alan şartlar kapsamında mevzuatta belirtilen yükümlülüklerine uygun şekilde,
faaliyet ve hizmet amaçları ile uygun şekilde işlemektedir.

PRISMA’nın çalışanlarına ve çalışan adaylarına ait kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak
bilgilendirme ve aydınlatma ilgili kişilerin erişebileceği şekilde ayrıca yapılmaktadır. İşbu
aydınlatma metni, PRISMA’nın müşterileri, iş ortakları ve anket çalışmalarına katılan kişiler
başta olmak üzere, PRISMA çalışanları ve çalışan adayları haricindeki sair üçüncü kişilere
yöneliktir.

A. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı ve Hukuki Sebepleri

PRISMA, kişisel verilerinizi, Kanun kapsamında veri sorumlusu olan PRISMA’nın (i) hukuki
yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için zorunlu olması, (ii) bir sözleşmenin kurulması veya
ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması ile (iii) veri sorumlusu PRISMA’nın meşru
menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması ve (iv) bir hakkın tesisi, kurulması veya
korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebepleri kapsamında işlemektedir.

Bunun yanında PRISMA, kişisel verilerinizi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi, faaliyetlerin
mevzuata uygun yürütülmesi, mal/hizmet satış ve alım süreçlerinin yürütülmesi, saklama ve
arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, danışmanlık
faaliyetlerinin yürütülmesi, anket çalışmalarının gerçekleştirilmesi, finans ve muhasebe
işlerinin yürütülmesi, PRISMA’nın taraf olduğu sözleşmelere ilişkin süreçlerin yürütülmesi
ile yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına bilgi verilmesi amaçları doğrultusunda işlemektedir.

B. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi

Kişisel verileriniz, PRISMA’ya ve/veya çalışanlarına iletilen e-postalar, PRISMA’nın internet
sitesinde yer alan iletişim formunun iletilmesi ile diğer elektronik ortamlar aracılığıyla belge
iletilmesi yollarından biri veya birkaçı kullanılarak otomatik olarak elde edilmektedir.
PRISMA tarafından edinilen kişisel veriler ayrıca, ilgili kişi tarafından yazılı ve/veya basılı
şekilde iletilen belge ve/veya araçlar yoluyla fiziksel olarak elde edilmektedir.

C. PRISMA’nın Kişisel Verileri Aktardığı Kişi ve Kurumlar ile Aktarım Amaçları

PRISMA, kişisel verilerinizi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun
yürütülmesi, mal/hizmet satış ve alım süreçlerinin yürütülmesi, saklama ve arşiv
faaliyetlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, danışmanlık faaliyetlerinin
yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, PRISMA’nın taraf olduğu
sözleşmelere ilişkin süreçlerin yürütülmesi ile yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına bilgi
verilmesi amaçlarıyla talep edilmesi halinde yurtiçi ve yurtdışında bulunan kamu kurum ve
kuruluşlarına, özel hukuk tüzel kişilerine, iş ortaklarına, müşterilerine Kanun’un veri
aktarımına ilişkin olan 8. Maddesi ile yurtdışına aktarıma ilişkin 9. Maddesinde belirtilen
şartlara uygun şekilde, gerekli idari ve teknik tedbirlerin alınması yoluyla aktarabilecektir.

D. İlgili Kişi Olarak Haklarınız

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi
kapsamında sahip olduğunuz haklar aşağıdaki gibidir:

          a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
          b) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp
kullanılmadığını öğrenme,
          c) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
          d) Kişisel verilerin eksik ya da yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini
isteme,
          e) Kanun’un 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini
veya yok edilmesini isteme,
          f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü
kişilere bildirilmesini isteme,
          g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle
kendiniz aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
          h) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde
zararın giderilmesini talep etme.

E. Haklarınızı Kullanma Usulü

Yukarıda yer alan haklarınız doğrultusunda başvurunuzu ve taleplerinizi içeren dilekçenizi,
PRISMA’nın internet sitesinde (www.prisma-enstitu.com) yer alan “İlgili Kişi Başvuru
Formu”nu doldurarak;

           Kartaltepe Mahallesi Alpay İzer Sk. H. Erol Yaşar Apartmanı Apt. No: 7/6
Bakırköy/İstanbul adresinde bulunan PRISMA’nın merkezine kimlik ibraz ederek
şahsen başvuru yoluyla veya aynı adrese posta ile göndermek suretiyle veya,
           Güvenli elektronik imza veya mobil imza kullanılarak ya da tarafımıza daha önce
bildirilen ya da sistemimizde kayıtlı bulunan e-posta adresinizi kullanarak
PRISMA’ya ait [email protected] adresine veya
[email protected] adresine e-posta göndermek suretiyle iletebilirsiniz.

Kişisel verilerinize ilişkin talepleriniz değerlendirilerek PRISMA’ya ulaştığı tarihten itibaren
en geç 30 (otuz) gün içinde cevaplandırılacaktır.

Kişisel verilerinizin saklama ve imha faaliyetlerine ilişkin olarak PRISMA’nın Veri Saklama
ve İmha Politikası’na, ayrıca PRISMA’nın Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması ile Çerez
Politikası’na ve Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası’na
PRISMA’nın internet sitesi (www.prisma-enstitu.com) üzerinden ulaşabilirsiniz.

ANKET KATILIMCILARININ KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Psikososyal Risk Yönetimi Enstitüsü Sağlık ve Danışmanlık Limited Şirketi (“PRISMA”), 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) hükümleri doğrultusunda, veri sorumlusu sıfatıyla hareket etmektedir. PRISMA kişisel verilerinizi, Kanun ve diğer uygulanabilir mevzuat ile işyeri güvenliği kuralları ve düzeni uyarınca, işbu aydınlatma metninde yer alan şartlar kapsamında mevzuatta belirtilen yükümlülüklerine uygun şekilde, faaliyet ve hizmet amaçları ile uygun şekilde işlemektedir.

PRISMA’nın çalışanlarına ve çalışan adaylarına ait kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak bilgilendirme ve aydınlatma ilgili kişilerin erişebileceği şekilde ayrıca yapılmaktadır. İşbu aydınlatma metni, PRISMA’nın anket çalışmalarına katılan kişiler başta olmak üzere, PRISMA çalışanları ve çalışan adayları haricindeki sair üçüncü kişilere yöneliktir.

Kişisel Verilerin İşlenme Amacı ve Hukuki Sebepleri
PRISMA, kişisel verilerinizi, Kanun kapsamında veri sorumlusu olan PRISMA’nın (i) hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için zorunlu olması, (ii) bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması ile (iii) veri sorumlusu PRISMA’nın meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması ve (iv) bir hakkın tesisi, kurulması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebepleri kapsamında işlemektedir.

Bunun yanında PRISMA, kişisel verilerinizi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, danışmanlık faaliyetlerinin yürütülmesi, anket çalışmalarının gerçekleştirilmesi amaçları doğrultusunda işlemektedir.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi

Kişisel verileriniz, PRISMA’ya ve/veya çalışanlarına iletilen e-postalar, PRISMA’nın internet sitesinde yer alan iletişim formunun iletilmesi, ankete katılım sağlanması ile diğer elektronik ortamlar aracılığıyla belge iletilmesi yollarından biri veya birkaçı kullanılarak otomatik olarak elde edilmektedir.

PRISMA’nın Kişisel Verileri Aktardığı Kişi ve Kurumlar ile Aktarım Amaçları

PRISMA, kişisel verilerinizi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, danışmanlık faaliyetlerinin yürütülmesi, anket çalışmalarının gerçekleştirilmesi ile yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına bilgi verilmesi amaçlarıyla talep edilmesi halinde yurtiçi ve yurtdışında bulunan kamu kurum ve kuruluşlarına, özel hukuk tüzel kişilerine, iş ortaklarına, müşterilerine Kanun’un veri aktarımına ilişkin olan 8. Maddesi ile yurtdışına aktarıma ilişkin 9. Maddesinde belirtilen şartlara uygun şekilde, gerekli idari ve teknik tedbirlerin alınması yoluyla aktarabilecektir.

İlgili Kişi Olarak Haklarınız

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamında sahip olduğunuz haklar aşağıdaki gibidir:   

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik ya da yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kanun’un 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendiniz aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Haklarınızı Kullanma Usulü

Yukarıda yer alan haklarınız doğrultusunda başvurunuzu ve taleplerinizi içeren dilekçenizi, PRISMA’nın internet sitesinde (www.prisma-enstitu.com) yer alan “İlgili Kişi Başvuru Formu”nu doldurarak;

 • Kartaltepe Mahallesi Alpay İzer Sk. H. Erol Yaşar Apartmanı Apt. No: 7/6 Bakırköy/İstanbul adresinde bulunan PRISMA’nın merkezine kimlik ibraz ederek şahsen başvuru yoluyla veya aynı adrese posta ile göndermek suretiyle veya,
 • Güvenli elektronik imza veya mobil imza kullanılarak ya da tarafımıza daha önce bildirilen ya da sistemimizde kayıtlı bulunan e-posta adresinizi kullanarak PRISMA’ya ait [email protected] adresine veya [email protected] adresine e-posta göndermek suretiyle iletebilirsiniz.

Kişisel verilerinize ilişkin talepleriniz değerlendirilerek PRISMA’ya ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 (otuz) gün içinde cevaplandırılacaktır.

Kişisel verilerinizin saklama ve imha faaliyetlerine ilişkin olarak PRISMA’nın Veri Saklama ve İmha Politikası’na, ayrıca PRISMA’nın Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması ile Çerez Politikası’na ve Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası’na PRISMA’nın internet sitesi (www.prisma-enstitu.com) üzerinden ulaşabilirsiniz.

PRISMA İLGİLİ KİŞİ BAŞVURU FORMU

PRISMA ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KORUNMASI
POLİTİKASI

PRISMA KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KORUNMASI İLE ÇEREZ POLİTİKASI

PRISMA KİŞİSEL VERİ SAKLAMA VE İMHA POLİTİKASI